Barangay Profile

Alamat  (Lunsuran sa Gitna ng Lungsod)

            Sang-ayon sa matatandang naninirahan sa MALABIA, sa simula ay mahigit lamang isang ektarya ang sakop ng MALABIA.  Ang bahaging ito ay masaganang inaagusan ng Ilog Cataning nang maraming taon.  Ang bungad nito ay sa may puno ng Tulay Ibayo at natatapos sa dating kinalalagyan ng matadero o slaughterhouse ng Balanga.


             Ang tubig sa Ilog Cataning na dumadaloy sa MALABIA ay parang kristal.  Masasalamin sa tubig ang iba’t ibang isda tulad ng larangay, lulungi at kalabukab.  Mayroon ding ahas na malabasahan na kapag nahuli’y pinuputol ang ulo, pinatutuyo ang balat at ginagawang sinturon at dahon ng bakya (wooden shoes).  Ngunit ang pinakamarami ay ang isdang biya.


             Ang gilid ng ilog ay may istaka o tulos na kawayan na tinatawag na banyog o bayugo.  Namamaybay ang mga tao sa pampang o dakdak.

             Nagkaroon ng payak na kalakalan sa ilog na naging lunsuran ng mga kasko.  Buhat sa Bulacan, dala ng mga kasko ang asin at suka (mula sa puno ng sasa).  Sa pag-alis ng mga sasakyan, karga nito ang mga putol ng kahoy (lumber) at pulot.  Galing ang huling produkto sa Bataan Sugar Central Company na noon ay sakop ng Cupang.


             Hindi naglaon, ang ilog na tahanan ng maraming isda ay nabulabog dahil sa palagiang pagsadsad ng mga kasko.  Mga isdang biya na lamang ang palagiang nahuhuli.  Kaya nagging bukambibig ng nakararaming nakatira rito ang katagang mabiya.  Sa pagsasalin-salin ng katagang mabiya, nagging MALABIA ito sa katagalan.

    Population, Purok

        Total households, members, males and females


                        Barangay:                                                Malabia
                        Purok Name:                                          No Purok
                        Purok Total Households:                           220
                        Purok Total Members:                               1,300
                        Purok Total Members Male:                       508
                        Purok Total Members Female:                   792
                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                       

    Health and Nutrition

        Malnourished children by sex

                    Number of children 0-5 years old:
                                                                Male:        54
                                                                Female:    43
                                                                Total:        97

                    Malnourished children 0-5 years old:
                                                Magnitude:
                                                                Male:        7
                                                                Female:    3
                                                                Total:        10

                                                Proportion:
                                                                Male:        4.55
                                                                Female:    4.17
                                                                Total:        4.35


        Child deaths by sex

                    Number of children 0-5 years old:
                                                                Male:        54
                                                                Female:    
43
                                                                Total:
        97

                    Children 0-5 years old who died:
                                                                Male:        0.00
                                                                Female:    0.00
                                                                Total:        0.00

    Nutrition status by sex


                    Number of children 0-5 years old:
                                                                Male:        54
                                                                Female:    43
                                                                Total:        97                                                                               
                                                               

                        Nutrition status of children 0-5 years old:
                                                Magnitude:
      
           Total  Male  Female
                     Above Normal
 3  2  1
                     Normal  97  54  43
                     Below Normal (moderate)
 1 0  1
                     Below Normal (severe)
 4
0


                                                Proprotion:                   

   Total Male
Female
                     Above Normal
 4.67 2.80 1.87
                     Normal  90.65 50.46 40.19
                     Below Normal (moderate)
 0.93 0.00 
0.93
                     Below Normal (severe)
 3.73
3.73 
 0.00


    Households who are informal settlers

                    Number of households:    220


    Tenure status, by Barangay

                          Barangay                                                  Number of Total households                      Tenure status
                                                                                                            Magnitude                                    Proportion
                         Malabia

                   
 
                    220
 
 Owner, owner-like possession of house and lot
  96 65.31
 Rent house/room including lot
  12
8.16
 Own house/rent lot
  4
2.72
 Own house, rent-free lot with consent of owner
  12 8.16
 Own house, rent-free lot without consent of owner
  0
0.00
 Rent-free house and lot with consent of owner   23
15.65
 Rent-free house and lot without consent of owner
  0
0.00
 Other tenure status
  0
0.00
Water and Sanitation


                Households without access of safe water, by barangay

                        
Barangay                                            Number of households         Households without access to safe water

                                                                                                                                                                                       Magnitude                     Proportion

                           City of Balanga                                                     220                                    4                                  3.40
                              Malabia                                                             220                                    4                                  3.40
Comments